Despre proiect

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Proiectul se înscrie în cadrul general al Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) conceput pentru:
  • a se adresa nevoilor de dezvoltare, inclusiv din sectorul protecției mediului;
  • a contribui la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prin finanțarea Obiectivului Tematic 6: Protejarea și conservarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor, stabilit prin Regulamentul nr. 1303/2013, respectiv promovarea investițiilor în sistemele de apă și apă uzată.
Proiectul reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, de colectare și evacuare a apelor uzate din aria de operare a Operatorului Regional RAJA Constanța – județele Constanța – Ialomița – Călărași – Brașov – Dâmbovița – Ilfov, continuând procesul investițional derulat prin Programele ISPA, SAMTID și POS Mediu de creare a sistemelor regionale în sectorul apei.

În domeniul infrastructurii de apă și apă uzată, prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană s-au agreat un număr de obligații și perioade de tranziție privind conformarea României la prevederile Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și ale Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate.

Astfel, 31.12.2015 a fost termenul final de conformare cu prevederile Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru toate comunitățile din România având peste 50 locuitori.

În domeniul colectării și epurării apelor uzate:

  • 31.12.2018 a fost termenul final de conformare pentru aglomerările peste 2.000 l.e. și până în 10.000 l.e.;
  • pentru aglomerările de peste 10.000 l.e. termenele de conformare au fost 31.12.2013 în domeniul colectării și 31.12.2015 în domeniul epurării.
Obiectivul Tematic 6, Protejarea și conservarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor se concretizează la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată prin Obiectivul Specific 3.2., Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației care acoperă investițiile din acest sector dedicate realizării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare amintit anterior, respectiv:
  • ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. și
  • serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la populația din localitățile cu peste 50 de locuitori.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro sau www.mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Str. Călărași nr. 22-24, cod poștal 900590, Constanța
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020